About OKMR Business Company Link Contact

OKMR news

บริษัท โอคูมูระ แอนด์ ซีสเท็มส์ จำกัด

ย้ายสถานที่ตั้งสำนักงานใหม่ เป็น

420/27 โครงการ เอช ทู โอ

ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10150

โทร. 0-2181-5144-6 แฟกซ์ 0-2181-5148

แผนที่


บริษัท โอคูมูระ แอนด์ ซีสเท็มส์ จำกัด
Copyright © 2008 OKUMURA & SYSTEMS Co.,Ltd. All Rights Reserved.