Business Company Link Contact

製品案内

  เครื่องวัดและบันทึก อุณหภูมิความชื้น รุ่น : TR-7

 
TR-71A/nw เครื่องบันทึกอุณหภูมิ 2 ช่องสัญญาณเชื่อมต่อผ่าน Etherne และ USB
 
การใช้งาน:
    ช่วงการวัด -40 to 110 °C
    ความแม่นยำ

± 0.3°C

    เซ็นเซอร์อุณหภูมิ  TR-0106
    หน้าจอแสดงผล   การวัด การเตือนอายุการใช้งานแบตเตอรี่ ฯลฯ
    การเชื่อมต่อ

TR-71A

TR-71nw
 

(แลนไร้สาย, USB,

บลูทูธ 4.2)

(LAN แบบมีสาย, USB)
 
   
    Contact us
TR-72A/A-S

ตัวบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ระดับสูงที่เชื่อมต่อผ่าน LAN ไร้สาย บลูทูธ และ USB

การใช้งาน:

TR-72A

TR-72A-S

    ช่วงการวัด

อุณหภูมิ 0 to 55 °C

ความชื้น 10 to 95 %RH

อุณหภูมิ -25 to 70 °C

ความชื้น 0 to 99 %RH

(-20°C~70°C)

    ความแม่นยำ

± 0.5°C, ±5%RH

± 0.3°C, ±2.5%RH

    เซ็นเซอร์อุณหภูมิ 

THA-3001 (ภายใน)

SHA-3151 (ภายนอก)

    หน้าจอแสดงผล   การวัด การเตือนอายุการใช้งานแบตเตอรี่ ฯลฯ
    การเชื่อมต่อ

LAN ไร้สาย, USB และบลูทูธ 4.2 (บลูทูธพลังงานต่ำ)

 
    Contact us
TR-72nw/nw-S

เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น 2 ช่องสัญญาณเชื่อมต่อผ่าน Etherne และ USB

การใช้งาน:

TR-72nw

TR-72nw-S

    ช่วงการวัด

อุณหภูมิ 0 to 55 °C

ความชื้น 10 to 95 %RH

อุณหภูมิ -25 to 70 °C

ความชื้น 0 to 99 %RH

(-20°C~70°C)

    ความแม่นยำ

± 0.5°C, ±5%RH

± 0.3°C, ±2.5%RH

    เซ็นเซอร์อุณหภูมิ 

THA-3001 (ภายใน)

SHA-3151 (ภายนอก)

    หน้าจอแสดงผล   การวัด การเตือนอายุการใช้งานแบตเตอรี่ ฯลฯ
    การเชื่อมต่อ

LAN ไร้สายและ USB

 
 
    Contact us
TR-75wb/nw

เครื่องบันทึกอุณหภูมิเซ็นเซอร์คู่ 2 ช่องสัญญาณเชื่อมต่อผ่าน Etherne และ USB

การใช้งาน:
    ช่วงการวัด -199 to 1760 °C
    ความแม่นยำ

ประเภท K, J, T, E

±(0.5°C+0.3 % ของการอ่าน)

ประเภท S, R   

±(1.5°C+0.3 % ของการอ่าน)

    เซ็นเซอร์อุณหภูมิ  เซ็นเซอร์คู่ (Type K, J, T, E, S, R)
    หน้าจอแสดงผล   การวัด การเตือนอายุการใช้งานแบตเตอรี่ ฯลฯ
    การเชื่อมต่อ

TR-75wb

TR-75nw
 

(แลนไร้สาย, USB,

บลูทูธ 4.2)

(LAN แบบมีสาย, USB)
 
 
      Contact us
TR-73U เซนเซอร์ภายในสำหรับวัดความกดอากาศ-ความดัน
 
การใช้งาน:
    ช่วงการวัด ความกดอากาศ-ความดัน 750 to 1100 hPa
อุณหภูมิ 0 to 50°C
ความชื้น 10 to 95%RH
    ความแม่นยำ

ความกดอากาศ-ความดัน ±1.5hpa,
อุณหภูมิ ± Avg. 0.3°C
ความชื้น ±5%RH

    เซ็นเซอร์อุณหภูมิ  TR-3100
    หน้าจอแสดงผล   การวัด การเตือนอายุการใช้งานแบตเตอรี่ ฯลฯ
    การเชื่อมต่อ

USB

  รายละเอียด Contact us
 
TR-74Ui/74Ui-S บันทึกการวัดสามรายการ และแสดงค่าสะสมบนจอแสดงผล
pemperature record  
การใช้งาน:

TR-74Ui

TR-74Ui-S
    ช่วงการวัด

อุณหภูมิ 0 to 55 °C

ความชื้น 10 to 95 %RH

อุณหภูมิ -25 to 70 °C

ความชื้น 0 to 99 %RH

    ความแม่นยำ

± 0.5°C, ±5%RH

± 0.3°C, ±2.5%RH

    เซ็นเซอร์อุณหภูมิ 

อุณหภูมิ THA-3151

ความสว่าง ISA-3151

อุณหภูมิ SHA-3151

ความสว่าง ISA-3151

    หน้าจอแสดงผล   การวัด การเตือนอายุการใช้งานแบตเตอรี่ ฯลฯ
    การเชื่อมต่อ

LAN แบบมีสายและ USB

  รายละเอียด Contact us
TR-76Ui/76Ui-S วัดความเข้มข้นของ CO2 ได้ถึง 9,999 ppm
 
การใช้งาน:

TR-76Ui

TR-76Ui-S
    ช่วงการวัด

CO2 0 to 9,999 ppm
อุณหภูมิ 0 to 55°C
ความชื้น 10 to 95%RH

CO2 0 to 9999ppm
อุณหภูมิ -25 to 70°C
ความชื้น 0 to 99%RH (-20°C~)

    ความแม่นยำ

CO2 ±50 ppm ±5%
อุณหภูมิ ±0.5°C
ความชื้น ±5%RH

CO2 ±50ppm ±5%
อุณหภูมิ ±0.3°C
ความชื้น ±2.5%RH

    เซ็นเซอร์อุณหภูมิ 

THA-3001

SHA-3151
    หน้าจอแสดงผล   การวัด การเตือนอายุการใช้งานแบตเตอรี่ ฯลฯ
    การเชื่อมต่อ

USB และอินฟราเรด

  รายละเอียด Contact us

 อุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบพกพา

TR-57DCi ตัวเก็บรวบรวมข้อมูลแบบพกพาที่มีความสามารถในการสื่อสารด้วยอินฟราเรด สำหรับการเก็บรวบรวมในสถานที่ ไม่จำเป็นต้องใช้พีซี
Data collector
การใช้งาน:
  อุปกรณ์ที่รองรับ

TR-5i ซีรีย์/ TR-5S ซีรีย์/ TR-7Ui ซีรีย์/

TR-7U ซีรีย์

  ฟังก์ชั่น

ตัวเก็บรวบรวมข้อมูลแบบพกพาที่มีความสามารถในการสื่อสารด้วยอินฟราเรด

  การเชื่อมต่อ

USB, Serial, Optical, และอินฟราเรด

  แบตเตอรี่

แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AAA x 2 และอะแดปเตอร์

  สภาพแวดล้อมในการทำงาน อุณหภูมิ 0 to 60°C
ความชื้น 90%RH (ไม่มีการควบแน่น)
  อายุการใช้งานแบตเตอรี่ ประมาณ 100 วัน
  รายละเอียด Contact us
Copyright © 2008 OKUMURA & SYSTEMS Co.,Ltd. All Rights Reserved.